Vilkårene

Priser for medlemmskab:

Medlemsskab per måned kr.299.-

Indmeldelse gebyr kr.150.-

 

Betalingsbetingelser for kontingent:

Kontingentet, der annonceres på www.Ashiharakbh.dk, forfalder til betaling den 1. i måneden i 12 måneder om året uanset at karateskolen har sommer og vinterlukket, samt har lukkedage. Idet det månedlige kontingent er beregnet på års norm.

Medlemsskabet kan ikke sættes i bero.

 

Ved indmeldelse betales løbende måned + 1 måned. Ved første trækning vi af Nest/Pbs. 

Rykkergebyr for sendt indbetalt kontigent er 100kr pr. opkrævning.

 

Udmeldelse:

Det er medlemmets ansvar at sende en opsigelse af medlemsskab til Peter @ashiharakbh.dk og at afmelde indbetalingen til Ashihara Karate Købehavn vi af egen bank, ved ophør. Sker dette ikke vil for meget indbetalte beløb ikke blive refunderet. 

 

Ansvar:

Al træning på karateskole forgår på elevens eget ansvar. Karateskolen kan ikke drages til ansvar på nogen måde. Karateskolen yder ikke erstatning for ting eller personlige ejendele, der bliver væk eller bliver stjålet i karateskolen.

 

Brug af foto og video:

Jeg giver hermed tilsagn til at fotos og videos hvor jeg optræder, må bruges i reklameøjemed af karateskolen. Eksempelvis må fotos og videos lægges på facebook og skolens hjemmeside.

 

Forudsætning for medlemskab:

Alle ansøgere over den til enhver tid gældende minimumsalder kan optages som medlemmer – se hjemmesiden www.Ashiharakbh.dk– med mindre nedennævnte forbehold gør sig gældende: 

En ansøger kan normalt ikke opnå medlemskab af karateskolen, hvis vedkommende er straffet for vold eller efter Branch Chief’ens eller Chef instruktørens vurdering kan udgøre en risiko for voldelig adfærd eller dårlig opførsel.

På Branch Chief’ens eller Chef instruktørens forlangende skal straffeattest fremvises.

Alle sygdomme, der kan være hæmmende for ens træning f.eks: astma, epilepsi eller andre handicaps, skal oplyses til instruktøren herunder, hvad der skal gøres ved evt. anfald.

 

Eleven skal til en hver tid overholde karate etikken 

Det er til en hver tid elevens ansvar at følge karate etikken, den findes på www.Ashiharakbh.dk