Kata (Japan)

SHOSHINSHA NO KATA: SONO ICHI

SHOSHINSHA NO KATA: SONO NI

SHOSHINSHA NO KATA: SONO SAN

 

 

 

 

KIHON NO KATA: SONO ICHI

KIHON NO KATA: SONO NI

KIHON NO KATA: SONO SAN

 

 

 

 

KUMITE NO KATA: SONO ICHI

KUMITE NO KATA: SONO NI

KUMITE NO KATA: SONO SAN

 KUMITE NO KATA: SONO YON

KUMITE NO KATA: SONO GO

 

 

NAGE NO KATA: SONO ICHI

NAGE NO KATA: SONO NI

NAGE NO KATA: SONO SAN

NAGE NO KATA: SONO YON

 

 

 

 

JISSE KATA SONO ICHI

 

JISSE KATA SONO NI